top of page

Klinische psychodiagnostiek

Je kan bij mij ook terecht met een diagnostische vraagstelling.  In de praktijk van psychologen en psychiaters worden klinische diagnosen meestal gesteld op basis van het contact met de cliënt en vaak zijn deze werkzaam om therapeutisch aan de slag te gaan.  Op bepaalde momenten kan echter de vraag naar formele klinische psychodiagnostiek ontstaan en kan de klinisch psycholoog een specifieke bijdrage leveren met behulp van psychodiagnostische testen.  De vraagstelling kan betrekking hebben op de persoonlijkheid, het intellectueel functioneren of op ontwikkelingsstoornissen. 

living knip.jpg

Mogelijke aanmeldingsvragen

  • Een psychotherapieproces loopt vast of er blijft onduidelijkheid bestaan rond de betekenis van bepaalde symptomen of persoonlijkheidstrekken.  De aanmelding gebeurt in dit geval door jezelf en je behandelaar. 

  • Soms leeft er bij jezelf of bij de psychotherapeut een vermoeden van een onderliggende ontwikkelingsproblematiek (bv. ADD, ADHD of een Autisme Spectrum Stoornis), waarover men uitsluitsel wenst.  

  • Ook met enkelvoudige vragen rond IQ, aandacht, geheugen of planningsvaardigheden kan men bij mij terecht.  

Dementie-onderzoeken en vraagstellingen binnen een juridisch kader (bv. voor arbeidsgeneesheer) behoren niet tot mijn aanbod.

Praktisch verloop

Fase 1: We starten altijd met één of meerdere kennismakingsgesprekken, waarin we samen aftoetsen of een psychodiagnostisch proces zinvol is en wat het voor u betekent. Met uw akkoord, worden ook de partner of de ouders – zeker bij thuiswonende kinderen - uitgenodigd.  In deze fase is er ook overleg met een eventuele verwijzer.  Deze gesprekken bieden reeds nuttige informatie die me toelaten om een gefundeerde hypothese te vormen over uw functioneringsmoeilijkheden.  De werkrelatie wordt opgebouwd zodat er vertrouwen en openheid kan groeien, wat noodzakelijk is voor betrouwbare diagnostiek.  Deze gesprekken worden gefactureerd aan 75 euro per sessie.  Meestal volstaan één of twee sessies.  

Pas na de kennismakingsfase krijg ik meer zicht op wat een passend psychodiagnostisch aanbod kan zijn op uw specifieke vraagstelling. Ik zet dit voorstel op papier en bereken ook de kostprijs van het onderzoek. U beslist nu pas of u al dan niet wenst verder te gaan met het onderzoek. Voor jongeren voorzien alle mutualiteiten een financiële tussenkomst.  Raadpleeg hiervoor uw mutualiteit.

Fase 2 is de eigenlijke onderzoeksfase die 1 of 2 halve dagen in beslag neemt.  De eerder gevormde hypothese wordt getoetst, bevestigd of gewijzigd.  Indien zinvol, wordt aanvullend gebruik gemaakt van hetero-anamnestische informatie (bv. gesprek met partner, studie van schoolrapporten). 

Fase 3: Tijdens het feedbackgesprek worden de onderzoeksbevindingen met u besproken, bij voorkeur samen met de verwijzer indien deze uw behandelaar is. Ik voorzie hiervoor 1,5 uur zodat we ook ruimte kunnen maken voor uw vragen, bedenkingen en gevoelens bij de bevindingen. We bekijken samen wat nodig is voor verdere opvolging.  Deze feedback gebeurt hoofdzakelijk mondeling, aangevuld met een korte schriftelijke samenvatting in begrijpbare taal.  Enkel op verzoek wordt een uitgebreid schriftelijk verslag gemaakt (in vakjargon).

Klik hier voor meer achtergrondinformatie.

bottom of page